НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Рік публікації: 
2015
Збірник №: 
1
Мова статті: 
Українська
Нумерація сторінок: 
111-122
Аннотація: 
Конкурентоспроможність країни є важливим чинником її успішної діяльності в якості повноцінного партнера в міжнародних економічних відносинах. З прийняттям Україною незалежності, постала проблема щодо підвищення конкурентоспроможності її на світовому ринку товарів, робіт та послуг. Лише за високого рівня конкурентоспроможності економіка країни отримує позитивні результати в процесі міжнародної співпраці. Тому актуальним питанням сьогодні є підвищення конкурентоспроможності України. В статті розкрито поняття «конкурентоспроможності країни» за поданням вітчизняних та закордонних науковців. Визначено основні фактори, що формують високу конкурентоспроможність країни. З’ясовано значення індексу міжнародної конкурентоспроможності та проаналізовано динаміку даного показника для України. На основі статистичних даних запропоновано багатофакторну економетричну модель конкурентоспроможності України. Для здійснення міжчасового порівняння статистичних даних було проведено часткове дефлювання моделі та проведено нормування відібраних показників, що дало можливість порівняти та співставти показники сформованої інформаційної бази. При дослідженні багатофакторної економетричної моделі індексу міжнародної конкурентоспроможності України було встановлено відсутність явищ мультиколінеарності між факторами, гетероскедастичності та автокореляції залишків. Визначено актуальні проблеми конкурентоспроможності України та запропоновано шляхи їх вирішення.
Повний текст статті: 
DOI: 
10.14308/ite000492
Література: 
1. Шевченко О.О. Моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможностікраїни: теоретико-методологічний аспект / О.О. Шевченко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. - № 3. – с. 25-28. 2. Портер М. Конкуренция: Пер с англ. — М.: Издательскийдом «Вильямс», 1993. — с. 85-108, 161-205 3. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національна економіка: сутність та умови забезпечення [Текст]: монографія / Я. Б. Базилюк – К.: НІСД, 2012. – 318 с. 4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.[Текст]: монографія / Р. А. Фатхутдинов – М.: ИНФРА – М, 2012. – 216 с. 5. Звіт про конкурентоспроможність України 2014 «Назустріч економічному зростанню та процвітанню» – К.: Копірайт – Фонду «Ефективне Управління», 2014. – 326 с. 6. Назаренко О.М. Основи економетрики. [Текст]: підручник – К.: «Навчальна література», 2004. – 392с. 7. Наконечний С.І. Економетрія: Навчальний посібник. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П [Текст]: підручник / Наконечний С.І. – К.: «КНЕУ», 2001р. – 192с. 8. Багиев Г. Л. і ін. Маркетинг:[Текст] підручник для вузов / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич., Х. Анн; Під общ. ред. Г. Л. Багиева. – М.: ОАО «Видавництво “Економіка”», 2009. – 206 с.